โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สงขลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอด ท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
17 สงขลา จุดจอดสนามชัย 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา สิงหนคร 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง