Timetables Navanakhon Tour


Sales and ticketing counters
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
085-0006287
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266338
จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-266576
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
099-5456441
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
043-286416
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
02-9363702,094-2831188