Timetables Subphaisal


Sales and ticketing counters
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-7720-0846
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
0-7552-8323
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
0-28946040-1