ตารางเดินรถ เจริญผลเดินรถ


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
095-9136689
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
095-9135718