ตารางเดินรถ ไทยศรีรามทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2) 098-3950682
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20
063-4216967