ตารางเดินรถ วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C5
090-562-2019
จุดจอดบ้านบึง หน้าตลาดวิศิษฐ์ชัย
091-435-4738
จุดจอดหนองชาก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
090-562-2019, 090-731-8968