ตารางเดินรถ กลุ่มรถตู้ช่อง A5


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A5
081-558-0366, 081-492-6948